หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     รายงานรายรับจริงและรายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567     ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี      
 
 

 

 งานป้องกันฯ กูชีพ กู้ภัย อปพร.อบต.ปรือใหญ่ ร่วม Kick off ปล่อยแถว เทศกาลสงรานต์ปี 2567 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นประธานปักธง"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"...

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบปรือใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปรือใหญ่หลังเก่า...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย"รวมน้ำใจ เพื่อคนขุขันธ์" ครั้งที่ 1/67...


งานป้องกันฯ กูชีพ กู้ภัย อปพร.อบต.ปรือใหญ่ ร่วม Kick off ปล่อยแถว เทศกาลสงรานต์ปี 2567 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นประธานปักธง"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"...

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบปรือใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปรือใหญ่หลังเก่า...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย"รวมน้ำใจ เพื่อคนขุขันธ์" ครั้งที่ 1/67...

โรงเรียนผู้สูงอายุปรือใหญ่วัฒนา (อาวจ๊ะแมเกรงปรือใหญ่) คร้ังที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ได้เป็นประธานเปิด กิจกรรม"สร้างฝายชะลอน้ำ"...

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เข้าร่วมพิธี "วันท้องถิ่นไทย"...

 

 
 
20 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง...
26 ธ.ค. 2566 กฏหมายความคุมอาคาร "รู้ก่อนสร้าง (อาคาร) ฉบับการ์ตูน"
25 ธ.ค. 2566 ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.ปรือใหญ่ อันต้องเสียภาษี...
29 พ.ย. 2566 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...
6 พ.ย. 2566 การกำหนดหลักเกณฑ์และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ...
20 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ม.ค. 2567 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีง...
6 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตองค์การบ...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
5.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
6.Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานแบะการใช้งบประมาณ
9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 
11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13.E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
14.รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16.ความก้าวหน้าการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด หาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19.รายงานผลการการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
25.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการ
ทุจริต
 
30.การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนป้องกันการทุุจริต
 
32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตี
33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
35.รายงานผล.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่
จริยธรรมข้าราชการ
จริยธรรมสมาชิกสภา
 

 

 
อบต.ปรือใหญ่ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566
อบต.ปรือใหญ่ โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปี 2565
เตรียมขบวนงานโฎนตา อบต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่ (2)
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587608 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563