หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     การขับเคลื่อนและประชุมงานสภาองค์กรชุมชนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     แผนการดําเนินงานตามโครงการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
 
 

 

 นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานเปิดในโครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน...

นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในโครงการ บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗...


นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานเปิดในโครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน...

นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในโครงการ บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗...

นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จากองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY...

นายจำจิตร ปรือปรัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ...

นายพงษ์ธร จันทร์สวัวดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ ให้เกียติมาเป็นประธาน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สมัยที่ ๑ ครั่งที่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗...

 

 
 
26 ธ.ค. 2566 กฏหมายความคุมอาคาร "รู้ก่อนสร้าง (อาคาร) ฉบับการ์ตูน"
25 ธ.ค. 2566 ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.ปรือใหญ่ อันต้องเสียภาษี...
29 พ.ย. 2566 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...
6 พ.ย. 2566 การกำหนดหลักเกณฑ์และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ...
17 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีง...
6 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตองค์การบ...
23 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเค...
23 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ด้วยวิธีประ...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
5.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
6.Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานแบะการใช้งบประมาณ
9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
10.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 
11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13.E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
14.รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16.ความก้าวหน้าการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
17.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด หาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19.รายงานผลการการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
25.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการ
ทุจริต
 
30.การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนป้องกันการทุุจริต
 
32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตี
33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
35.รายงานผล.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่
จริยธรรมข้าราชการ
จริยธรรมสมาชิกสภา
 

 

 
อบต.ปรือใหญ่ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566
อบต.ปรือใหญ่ โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปี 2565
เตรียมขบวนงานโฎนตา อบต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่ (2)
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574292 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563