หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ม.ค. 2566    ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์(Ltax) ในการสำรวจและจัดทำแผนที่แม่บท 39
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 237
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 230
  15 ธ.ค. 2564    กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ 235
  24 พ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 278
  8 ต.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 293
  8 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 232
  8 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 224
  7 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 227
  7 ต.ค. 2564    แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 272

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2548994 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563