หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    ประกาศ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส..3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) 8
  25 ธ.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 ประจำปี พ.ศ.2567 17
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.ปรือใหญ่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 24
  29 พ.ย. 2566    ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 17
  29 พ.ย. 2566    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 14
  29 พ.ย. 2566    คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 16
  16 ม.ค. 2566    ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์(Ltax) ในการสำรวจและจัดทำแผนที่แม่บท 50
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 246
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 236
  15 ธ.ค. 2564    กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ 244

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574258 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563