หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ม.ค. 2567    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 8
  11 ก.ย. 2566    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 77
  13 ก.ย. 2564    แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 244
  8 เม.ย. 2564    การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 238
  15 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน การลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 286
  9 ก.พ. 2564    กิจกรรมสร้างความโปร่งใส่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 242
  18 ม.ค. 2564    ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 239
  9 ก.ย. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 244
  9 ก.ย. 2563    เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 253
  9 ก.ย. 2563    นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 292
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574246 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563