วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.108-95 สายรอบหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางเฉ
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.108-95 สายรอบหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางเฉ
15  พ.ค. 2567
จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองเพลิง บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำนากระสังข์ บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟกองคลัง รหัสครุภัณฑ์ 479-62-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง