วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.108-95 สายรอบหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร อ
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาบ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาบ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสิรม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลปรือใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสิรม(นม) สำหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลปรือใหญ่ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง