หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.พ. 2567    แนวทางการของบประมาณ การตรวจสอบ การคำนวณค่าใช้จ่าย การเตรียมพื้นที่ และจุดคุ้มทุน การติดตั้งโซล่ารูฟ 17
  23 ม.ค. 2567    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2566 8
  23 ม.ค. 2567    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2566 13
  23 ม.ค. 2567    อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 11
  23 ม.ค. 2567    หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2566 15
  26 ธ.ค. 2566    กฏหมายความคุมอาคาร "รู้ก่อนสร้าง (อาคาร) ฉบับการ์ตูน" 21
  13 ธ.ค. 2565    คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 98
  4 ต.ค. 2565    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 137
  30 ก.ย. 2565    รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 41
  9 มี.ค. 2565    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 274

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574271 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563