หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า     

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสร้างสรรค์

 มุ่งมั่นโปร่งใส     ตำบลปรือใหญ่ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

๑.ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

      ๑)  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค ระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และเสริมความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

      ๒)  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

๒. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

     ๑)  เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่น  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างครอบคลุมและได้รับการบริการด้านปัจจัย ๔  ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

     ๒)  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

     ๓)  เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปในอนาคต

     ๔)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาในท้องถิ่น

 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

     ๑)  เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ได้รับการบริการด้านปัจจัยสี่ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  สุขภาพจิตดี   สุขภาพร่างกายดี  สามารถช่วยเหลือตนเองได้

     ๒)  เพื่อให้ราษฎร และชุมชนในตำบลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  ถูกสุขลักษณะ  มีการวางรากฐานในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมีความสุข

     ๓)  เพื่อเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้สวยงามน่าอยู่

 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

     ๑)  เพื่อราษฎรในท้องถิ่นมีความสมัครสมานสามัคคี  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมีความสุข

 

๕ ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

     ๑)  เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ด้ารการศึกษาเพิ่มเติมให้กับบุคลกรฝ่ายข้าราชการและข้าราชการการเมือง

     ๒)  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่

     ๓)  เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และการบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2616985 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563