หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
  

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

*ท่านสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้โดยวิธีการดังนี้

  1. ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2. ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ Facebook messenger
  3. ทางโทรศัพท์ (เวลาทำการราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

**ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน


รายการติดต่อเรื่องที่ต้องการติดต่อเรียน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ชื่อ - สกุล
(Name - Surname)
อายุ (Age)  ปี        วัน/เดือน/ปีเกิด (Date Of Birth) 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(ID card Number)

ที่อยู่ (Address)


เบอร์โทรศัพท์ (Phone)


อีเมลล์ (E-mail)


 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (พอสังเขป)
Description list

มีความประสงค์ขอร้องเรียนแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต เพื่อให้ อบต.ปรือใหญ่ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ใขปัญหา รายละเอียดพฤติกรรมการทุจริตและประพฤมิชอบ ช่วงเวลา ดังนี้


ทั้งนี้ขาพเจ้าขอรับรองว่าการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสพฤติการณ์ ทุจริตและประพฤมิชอบช่วงเวลากระทำความผิด ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการโดยข้าพเจ้าขอส่ง เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสะ (ถ้ามี) ประกอบด้วยแนบไฟล์(ถ้ามี)
Attach

ไฟล์แนบประกอบ, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, พยานบุคล
วันที่ทำการบันทึก


     
   *กรอกตัวเลข ตามที่คุณเห็น


              
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2587565 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563