หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบล

            ตำบลปรือใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เดิมอยู่ในสังกัดอำเภอห้วยเหนือ  จังหวัดขุขันธ์  มณฑลอุบลราชธานี 

ปัจจุบันคือ  อำเภอขุขันธ์  เป็น  1  ใน  22  อำเภอของ  จังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอขุขันธ์มี  22  ตำบล   276  หมู่บ้าน 

อาณาเขตอำเภอขุขันธ์  ทิศเหนือติด  อำเภอ     วังหิน  ทิศใต้ติด  อำเภอภูสิงห์  ทิศตะวันออกติด  อำเภอขุนหาญและอำเภอไพรบึง ทิศตะวันตกติดกับอำเภอภูสิงห์และอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

        ตำบลปรือใหญ่  คาดว่าเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  1  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยชาวกูยกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากบ้านลาวเดิม (ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณเขตอำเภอไพรบึง) หัวหน้าหมู่บ้านคนแรก  คือ  ตาทอง (ชาวกูย) ตาทองแยกออกมาจากกลุ่มของตากะจะผู้นำกลุ่มแรกที่ปกครองเมืองขุขันธ์  ตาทองแยกมาตั้งบ้านที่ริมหนองใหญ่ (หรือหนองแวงในปัจจุบัน) เพราะมีปลาชุกชุมและมีที่ราบสามารถปลูกพืชผลได้ดี  โดยเรียกหมู่บ้านนี้ว่าไปรย์ทม(ปรือทม)

      ต่อมาในสมัยตาพินิจเป็นผู้นำ  สมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึกมาปราบโจรเขมรที่เมืองขุขันธ์ราวปีพุทธศักราช  2324  ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี  กัมพูชาเกิดจลาจลขึ้น พระเจ้ากรุงธนฯ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและพระเจ้าสุรสีห์ยกกองทัพไปปราบ แต่ทำการไม่สำเร็จเพราะเกิดจลาจลในกรุงธนบุรีจึงต้องยกกองทัพกลับ     สงครามครั้งนี้เมือง ขุขันธ์ได้ส่งกองทัพร่วมด้วยและได้กวาดต้อนชักชวนชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ขุขันธ์ 

ตำบลปรือใหญ่เดิมเป็นบ้านปรือใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุมตำบล  โคกตาล  ตำบลตะเคียนราม  ตำบลดงรักและตำบลนิคมพัฒนา  จนได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลปรือใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540

ที่ตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากอำเภอขุขันธ์  เป็นระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัด  62  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 14   บ้านปรือคันใต้   ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดตั้งกันท้องถิ่นใกล้เคียง  6   ส่วน  คือ  ตำบลห้วยใต้,  ตำบลนิคมพัฒนา,  ตำบลตาอุด,  ตำบลกันทรอม,  ตำบลโคกตาลและตำบลตะเคียนราม  ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดตำบลห้วยใต้  ตำบลนิคมพัฒนา  ตำบลตาอุด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษโดยมีแนวเขตแดนเริ่มต้นจาดหลักไม้แก่นด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บ้านมะขาม  บริเวณพิกัด  VB  133173  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านปรือคันตะวันตกบ้านกระเบา  บริเวณ  VB  143176  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุดกึ่งกลางลำห้วยศาลา  บริเวณพิกัด  VB  153180  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามลำห้วยศาลาถึงบริเวณพิกัด  VB  184159  ไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกสายบ้านหลัก – บ้านใหม่  บริเวณ  VB 191159  ตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักไม้แก่นด้านทิศใต้หนองระบอง  บริเวณ  VB  196167  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านหลัก – บ้านเคาะ  บริเวณพิกัด  VB  235157  ไปทางทิศออกเฉียงใต้  สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณพิกัด  VB 240155  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  12  กิโลเมตร

                 ทิศตะวันออก  ติดตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น  บริเวณพิกัด  VB  240155  ไปทางทิศใต้  ตัดผ่านถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์  -  บ้านกันทรอมน้อย  บริเวณพิกัด  VB  236107   ไปทางทิศใต้ตัดทางเกวียน  บริเวณ  VB  239088  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามสันเนินเขาสิ้นสุดที่ร่องน้ำโอแก้ว  บริเวณพิกัด  VB  237046  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก  18  กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากร่องน้ำโอแก้ว  บริเวณพิกัด  VB  237046  ไปทางทิศตะวันตกไปตามสันเขา  ตัดผ่านถนนลูกรังเข้าศูนย์อพยพโอตราว  บริเวณพิกัด  VB  213040  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงสันเขา  บริเวณพิกัด  VB  202030  วกตรงไปทางทิศเหนือถึงร่องน้ำโอตาลัด  บริเวณพิกัด  VB  204060  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามร่องน้ำ  ถึงบริเวณพิกัด  VB  187077  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงร่องน้ำโอแก้ว  บริเวณพิกัด  VB  195090  ตรงไปทางทิศเหนือ  ถึงถนนสายละลมกันทรอม  บริเวณพิกัด  VB  194118  ไปทางตะวันตกตามถนนตัดผ่านห้วยศาลา  บริเวณพิกัด  VB  165117  ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  ไปสิ้นสุดที่ถนนสายละลม – กันทรอม  บริเวณพิกัด  VB  140120  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5.5  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดตำบลตะเคียนราม  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีแนวเริ่มต้นจากถนนสายบ้านละลม – บ้านกันทรอม  บริเวณพิกัด  VB  140120  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านถนนสายบ้านปรือคันตะวันตก – บ้านตะเคียนราม  บริเวณพิกัด  VB  134151  ไปทางทิศเหนือถึงสายบ้านมะขาม – บ้านตำหนัก  บริเวณพิกัด  VB  132163  ไปทางทิศเหนือ  สิ้นสุดที่หลักไม้แก่น  บริเวณพิกัด  VB  133173  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  19  กิโลเมตร

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2627846 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563