หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

ประวัติความเป็นมา

       เดิมขึ้นอยู่กับตำบลห้วยใต้ อำเภอห้วยเหนือ จังหวัดขุขันธ์ ปี 2467 ได้แยกจาก ตำบลห้วยใต้ได้ยกฐานะเป็น ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ ระยะแรกมี 11 หมู่บ้าน ปัจจุบัน 20 หมู่บ้าน มีกำนันปกครองตั้งแต่ยกฐานะจนถึงปัจจุบัน รวม 5 คน

พื้นที่

     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน ลาดเอียงจากทิศตะวันออกตอนเหนือลงมาทางทิศตะวันออกตอนเหนือลาดเอียงลงมาทางตอนใต้ ส่วนตอนกลางของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม แหล่งน้ำตามธรรมชาติภายในตำบลมีหลายแหล่ง แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ตลอดปี ส่วนใหญ่แห้งแล้งและตื้นเขินในหน้าแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ทิศใต้ ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

           - ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
           - ประปา หมู่ที่ 5,9,11,12,14,15 และ 19

การเดินทาง

          จากอำเภอขุขันธ์ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงจังหวัด 2157 มุ่งหน้าสู่ตำบลปรือใหญ่

ผลิตภัณฑ์  OTOP ของตำบลปรือใหญ่ ประกอบด้วยดังนี้

1. กลุ่มขนมท้องม้วน                                  หมู่ที่ 13   ประธานกลุ่ม   นางนวลฉวี  ช้างพันธ์ 

2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปรือคันตะวันออก     หมู่ที่ 5  ประธานกลุ่ม   นางชงค์   วงษ์ขันธ์

3. กลุ่มทอผ้าบ้านนาค้อ                              หมู่ที่ 20   ประธานกลุ่ม   นางประสิทธิ์  ถาวร   

4. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย - ดินญี่ปุ่น  หมู่ที่ 13   ประธานกลุ่ม   นางสาวทองสนธิ์  พิลาดี  

5. กลุ่มทอเสื่อใบเตย                                  หมู่ที่ 13   ประธานกลุ่ม   นางใบ  ศรีสะอาด

6. กลุ่มหมอนสมุนไพรลายขิต                    หมู่ที่ 13  ประธานกลุ่ม    นางสาวลุน   พันธ์งาม

7. กลุ่มทอเสื่อพับบ้านหนองสิม                 หมู่ที่ 13   ประธานกลุ่ม   นางลุย   ปรือปรัก

8. กลุ่มจักสานกระติ้บข้าว                          หมู่ที่ 13   ประธานกลุ่ม   นายรมย์  สุภาสังค์

9. กลุ่มหัตถกรรมรากไม้                             หมู่ที่ 13  ประธานกลุ่ม นางธัญญาภรณ์   สำเร็จสิน

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2617023 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563