หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สาส์นจากนายก อบต.

สาส์น....จากใจนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

                   

             กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลปรือใหญ่ที่เคารพ กระผม นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารตำบลปรือใหญ่ เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนล้วน มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญา  เพื่อจะพัฒนาตำบลปรือใหญ่ พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลปรือใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

            สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาตำบลปรือใหญ่ จะมีความเจริญอย่างมั่นคงและมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

 

 

นายเจตน์จิตร   สัมพุทธานนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608564 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563