หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางดวงจันทร์ นันทสิงห์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
  063-0150289  
 
นายวุฒิพล  สาระชาติ นายเสกสรรค์ ภาคเดียว  นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

091-0482913 089-5679821 061-9539353
 
นางบุษยา พันธ์แก่น นางสุนันทา บุญขาว นางอัมพร ก้วคุณ
ครู ครู ครู
080-0500335  083-7437950 098-8262477 
 
นางศศิปรียา ศรีสิงห์ นางบุษยา ปรือปรัง นางลาวัณย์ ปรือปรัง
ครู ครู ครู
065-2572880 082-7485984 062-2175638
 
นางสาวเสมือน  บุตะเคียน นางพัสรา ปรือปรัก นางสาววรรณี รสหอม
ครู ครู ครู
086-2513449 065-1179011 064-7865070
 
นางจันทร์เรือง ศรีสิงห์ นางสาวสมาย บุตะเคียน นางวัลภา แซ่เลา
ครู ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
087-9598301  084-3034588 089-6186366
 
นางจุฑาทิพย์ ปิ่นเกศ นางสาววิยุดา ปรือปรัง  นางสาวชุติกาญจน์ เทาศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
061-2869626 085-3730830   085-0170294  
นางสาวสุวรรณี คำพินิจ นางสาวกันต์กนิษฐ์ โคตมา ชื่อ - สกุล
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างเหมาบริการ
097-3411422 088-0752383  
   
  ชื่อ - สกุล  
  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574256 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563