หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สำนักปลัด

   
   จ่าเอกธนวัฒน์  บุญอุ่น  
  หัวหน้าสำนักปลัด   
  064-4482978  
 
นางสาวบัณฑิตา ระหาร  นางสาวมาลัย แก้วคุณ นายศัตยา เศียรทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-6295260 089-6295900 093-8756874
   
พันจ่าเอก สุกิจ ปรือปรัก ว่าง ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
089-5322903    
นางสาวพุทธวรรณ  ปทุมชาติ นางสาวนิรชา  ศรีภิรมย์ นายสายชล  สีบุญเรือง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
094-8429568     
นางสาวสุวรรณ วงษ์ขันธ์ นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์ นายนิกร วงษ์ขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง(ผู้มีทักษะ)
093-3438590 062-1471445 0621570974
 
นายจีระศักดิ์ ปรือปรัก ว่าง นายธีรสิทธิ์ วงษ์ขันธ์
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์ นักภารภารโรง(ผู้มีทักษะ)
0850715874   062 901 2300
 
นายบรรลพ ปรือปรัง นายสิวัน ปรือปรัก นายจิตรอนันท์ ขยายวงศ์
ยาม คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
066 089 2082 085 281 6479 081-6697006
     
นางสาวสุทธิวรรณ  ปรือปรัง นางสาวสุธาดา  บุญขาว นางสาวนิศารัตน์  ศิริ
คนงาน พนักงานจ้างเหมาบริหาร(คนช่วยงานสำนักปลัด) พนักงานจ้างเหมาบริการ 
(ผู้ช่วยงาน สปสช.และงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ)
  093-4629294  
นายสุพิน  อุตมะ นายเกรียงเดช  ปรือปรัก นายปรีชา  เทาศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(คนสวน) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)
  098-3784866 092-3452215
 
นายณัฐพล  ปรือปรัง ว่าง นายวิเชียร  ปรือปรัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)
087-4292463   098-2283624
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2574286 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563