หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564     ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
 
 
 

 

 ต้อนรับ คณะศึกษา ดูงาน และถ่ายทำผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและ LTC ดีเด่นระดับเขต...

โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำบลปรือใหญ่...

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี 2564...


ต้อนรับ คณะศึกษา ดูงาน และถ่ายทำผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและ LTC ดีเด่นระดับเขต...

โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำบลปรือใหญ่...

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี 2564...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)...

การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด - 19)...

อบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564...

 

 
 
7 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
4 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย
15 ธ.ค. 2564 กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ
26 พ.ย. 2564 ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธ...
27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านเนิ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านปรื...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง...
5 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
8.Q&A
9.Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
17.E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
25.นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรือใหญ่
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.3
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.2
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.1
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 461562 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563