หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและหลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566-2/2566     ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)     ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อบรรจุเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)      
 
 
 

 

 การตรวจประเมินผลงานตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

โครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือคัน...

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย” องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ...

โครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก อำเภอฃุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ...


การตรวจประเมินผลงานตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

โครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือคัน...

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย” องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ...

โครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก อำเภอฃุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ...

โครงการอบรมส่งเสริมอาขีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565...

โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565...

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ...

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

 

 
 
22 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเ...
17 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เ...
25 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น...
16 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เพื่อจัดทำผังแนวคิด) ผ...
5 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง...
7 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...
12 ม.ค. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
8 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
8 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบ...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
8.Q&A
9.Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
17.E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
25.นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่ (2)
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่
ฝึกระเบียบแถว อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ฝึกซ้อมการระงับเหตุ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2335673 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563