หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  ประกาศ ยกเลิกประกาศ เรื่อง การสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่     ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566     ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566      
 
 
 

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและศึกษาเรียนรู้อาชีพสตรีตำบลปรือใหญ่ ประจำปี 2566 ...

ประชุมกระบวนการมีส่วนร่วม(PRA) เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล...

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา...

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2566...


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและศึกษาเรียนรู้อาชีพสตรีตำบลปรือใหญ่ ประจำปี 2566 ...

ประชุมกระบวนการมีส่วนร่วม(PRA) เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล...

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา...

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2566...

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ 2/2566...

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการทับทิมสยาม พร้อมคณะฯ ...

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ (เอาวจ๊ะแมเกรงปรือใหญ่) ...

 

 
 
26 ก.ค. 2566 ประกาศ ยกเลิกประกาศ เรื่อง การสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต...
19 ก.ค. 2566 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
10 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...
18 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอ...
13 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั...
23 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเค...
23 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ด้วยวิธีประ...
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รถพยาบ...
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงกา...
7 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
8.Q&A
9.Social Network
10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17.รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
18.E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
23.นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
30.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- .การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
-.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่
จริยธรรมข้าราชการ
จริยธรรมสมาชิกสภา
 

 

 
อบต.ปรือใหญ่ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566
อบต.ปรือใหญ่ โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปี 2565
เตรียมขบวนงานโฎนตา อบต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่ (2)
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2522494 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563