หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่     ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์ารบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่     ประกาศ เรื่อง แก้ไขการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์      
 
 
 

 

 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)...

การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด - 19)...

อบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564...

อบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564...


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)...

การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด - 19)...

อบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564...

อบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564...

หน่วยงานสถานศึกษา สนับสนุนน้ำดื่มให้กับที่พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง...

พิธีเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ประจำปี 2564...

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดโรคพืชและโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

 

 
 
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื...
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์ารบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื่อง ...
5 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง แก้ไขการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพ...
5 ต.ค. 2564 คำสั่ง เรื่อง แก้ไขกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสิทรัพย์
23 ก.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่...
27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านเนิ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านปรื...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง...
5 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรือใหญ่
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.3
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.2
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.1
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324561 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563