หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2565)      
 
 
 

 

 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ ประจำปี 2565...

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์...

รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด - 19 ...

การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง...


ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ ประจำปี 2565...

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์...

รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด - 19 ...

การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง...

มอบวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่...

การประชุม เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต...

ทีมผู้ก่อการดีที่ได้รับโล่รางวัล ทีม Prueyai Swim & Survival Team อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่...

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565...

 

 
 
5 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัง...
2 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประจำป...
7 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
4 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย
7 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...
12 ม.ค. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
8 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
8 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบ...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
8.Q&A
9.Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
17.E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
25.นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
Best Practice กองทุนต้นแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ - กองทุน Long Term Care
LTC สปสช.ตำบลปรือใหญ่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรือใหญ่
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1775722 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563