หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565     ประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ได้ สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ได้      
 
 
 

 

 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)...

การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด - 19)...

อบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564...


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)...

การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด - 19)...

อบรมอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564...

อบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564...

หน่วยงานสถานศึกษา สนับสนุนน้ำดื่มให้กับที่พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง...

พิธีเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ประจำปี 2564...

 

 
 
26 พ.ย. 2564 ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธ...
20 พ.ย. 2564 ประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ได้ สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต...
19 พ.ย. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เรื...
29 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
29 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดบ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านเนิ...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านปรื...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง...
5 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรือใหญ่
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.3
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.2
อบรม อปพร.อบต.ปรือใหญ่ งบปี 64 Ep.1
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441952 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563