หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
รับฟังความคิดเห็น
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)     การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)      
 
 
 

 

 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน...

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลปรือใหญ่...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖...

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่(ชั้น2) 11 พฤษภาคม 2566...


โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน...

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลปรือใหญ่...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖...

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่(ชั้น2) 11 พฤษภาคม 2566...

ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองและเขม่าควัน จากการประกอบกิจการเผาถ่าน หมู่ที่ 18...

ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566...

ระงับเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเจียก...

งานป้องกันฯออกตรวจสอบและดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มทับเส้นทางจราจรจากวาตภัย...

 

 
 
13 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั...
13 ม.ค. 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ปี 2566
27 ธ.ค. 2565 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให...
26 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่...
23 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน ...
23 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเค...
23 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ด้วยวิธีประ...
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รถพยาบ...
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงกา...
7 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...
Loading...
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
8.Q&A
9.Social Network
10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17.รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
18.E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
23.นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
30.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- .การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
-.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่
จริยธรรมข้าราชการ
จริยธรรมสมาชิกสภา

 

 
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่ (2)
ฝึกซ้อมระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช อปพร. อบต.ปรือใหญ่
ฝึกระเบียบแถว อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ฝึกซ้อมการระงับเหตุ อปพร. อบต.ปรือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481569 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563