หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มี.ค. 2566    คู่มืองานธุรการ 39
  2 พ.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตใช้รถราชการ 31
  2 ก.พ. 2565    คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 196
  6 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ปรับปรุง 2565) 232
  23 ธ.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 206
  28 ต.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปรับปรุงครั้งที่ 1 235
  15 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน การลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 196
  20 ม.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ปรับปรุง 2564) 199
  9 ก.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 193
  9 ก.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 241
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2481579 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563