หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2565    คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 159
  6 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ปรับปรุง 2565) 166
  23 ธ.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 162
  28 ต.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปรับปรุงครั้งที่ 1 164
  15 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาน การลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 158
  20 ม.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ปรับปรุง 2564) 158
  9 ก.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 156
  9 ก.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 171
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2335686 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563