หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
   นางจุไรรัตน์ เมธาวัชรากร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 นายประภาส อภัยวงศ์ ว่าง นายพชร  ธรรมพิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
   
นางดวงจันทร์ นันทสิงห์   นางสาวศิริพร ปรือปรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324605 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563