หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง
          อำนาจหน้าที่ของ อบต. 
          แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง อบต. และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต. 
          อบต. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: กิจการสาธารณที่ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ 

             1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้ 
                  (1)  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
                  (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                  (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                  (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  (5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                  (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                  (7)  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  (8)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                  (9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ 

             2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทำในเขต อบต. ดังนี้ 
                  (1)  ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                  (2)  ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
                  (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
                  (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
                  (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
                  (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                  (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                  (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                  (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
                 (10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                 (11)  กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ 
                 (12) การท่องเที่ยว 
                 (13) การผังเมือง 

          อำนาจหน้าที่ อบต. ดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล แต่จะต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้า และนำความเห็นของ อบต. เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้วย 

อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          นอกจากอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตำบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

                 (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                 (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
                 (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
                 (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
                 (5)  การสาธารณูปการ 
                 (6)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
                 (7)  การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                 (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                 (9)  การจัดการศึกษา 
                 (10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                 (11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                (13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                (14)  การส่งเสริมการกีฬา 
                (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                (16)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                (17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                (18)  การจำกัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
                (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน 
                (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
                (24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แลสิ่งแวดล้อม 
                (25)  การผังเมือง 
                (26)  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
                (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                (28)  การควบคุมอาคาร 
                (29)  การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 
                (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต. 

          เพื่อใช้บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายกำหนดให้ อบต. ออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าผืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
          ร่างข้อบัญญัติ อบต. จะเสนอได้โดยนายก อบต. หรือ สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. 
          ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด


องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ แบ่งงานภายในกำหนดการแบ่งงานออกเป็น 5 ส่วนราชการ คือ
  1. สำนักงานปลัด อบต.
  2. กองคลัง
  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษาฯ
  5. กองสวัสดิการสังคม
          1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
          มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานติดต่อนัดหมาย  จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน  งานเบิกจ่ายภายในสำนักงานปลัด  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา และราชการที่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7  งาน คือ
         
ส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานปลัด อบต. ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
 1.1 งานบริหารทั่วไป
  
  
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานสนับสนุนและบริการประชาชน
- งานรัฐพิธี
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานอำนวยการและประสานราชการ
- งานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ - งานบริหารทรัพยากรบุคคล
- งานการวางแผนทรัพยากรบุคคล
- งานการสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและการแต่งตั้ง
- งานการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
- งานการควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ
- งานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- งานจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานการดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ   
 
-2-
 
ส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานปลัด อบต. ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
 1.3 งานแผนงาน
และงบประมาณ
  
  
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานสถิติ วิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานข้อบัญญัติ
 
1.4 งานนิติการ -  งานกฎหมาย งานเลือกตั้ง
- งานนิติกรรมและสัญญาเกี่ยวกับความผิดทางแพ่ง อาญา ละเมิด
- งานคดีปกครองและงานคดีอื่นๆ
- งานพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน
- งานตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 -  งานศูนย์ยุติธรรมตำบล
- งานให้คำปรึกษา วินิจฉัยและตีความข้อกฎหมาย
 
1.5 งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- งานการให้คำแนะนำ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ
 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร - งานส่งเสริมการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์พืช 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร
- งานสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
- งานช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
1.7 งานกิจการสภา - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ    
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.   
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.   
- งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.  
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 
       
          2. กองคลัง  
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งาน เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หรือได้รับมอบหมาย
ส่วนราชการภายในสังกัด
กองคลัง
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
 2.1 งานการเงินและบัญชี  
  
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน  
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
- งานเก็บรักษาเงิน  
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี  
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับ
- งานการบัญชี  
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  
- งานงบการเงินและงบทดลอง  
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ  
- งานพัฒนารายได้  
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
- งานรับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี
 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)  
- งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
 
 
          3. กองช่าง  
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หรือได้รับมอบหมาย
ส่วนราชการภายในสังกัด
กองช่าง
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
 3.1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 
 
  
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้า ฝายและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานข้อมูลก่อสร้างและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานออกแบบและประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบ
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  
 
3.3 งานผังเมือง
 
- งานวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตของท้องถิ่น
- งานกำหนดรูปแบบการจัดวางผังเมือง
- งานควบคุม ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง(การรับรองสิ่งปลูกสร้าง) ดัดแปลง ต่อเติมอาคารและยกเลิกใบอนุญาต
- งานสำรวจและแผนที่
- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
- งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
 
3.4 งานสาธารณูปโภค   - งานประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
 
 
          4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หรือได้รับมอบหมาย
ส่วนราชการภายในสังกัด
กองการศึกษาฯ
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
 4.1 งานบริหารการศึกษา     
  
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- งานพัฒนาบุคลากร และสถานศึกษา  
- งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ  
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
 
4.3 งานกิจการโรงเรียน
 
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียน
- งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริมสนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
 
      
          5. กองสวัสดิการสังคม
          มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานกิจการสตรีและคนชรา งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและสวัสดิการชุมชน งานตมนโยบายของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ ครอบครัวและชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หรือได้รับมอบหมาย
ส่วนราชการภายในสังกัด
กองสวัสดิการสังคม
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
 5.1  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
  
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนเพื่อพัฒนชุมชน
- งานฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
- งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ
 
5.2 งานสังคมสงเคราะห์ -งานสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
-งานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนในชุมชน
-งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัว กลุ่ม อพม. อผส. อพก. กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
-งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก/เยาวชน
 
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 
-งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนในการพัฒนากลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี
-งานส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
-ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324557 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563