วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักชนิดมีฝาปิด สายซอยประชาอุทิศ บ้านหลัก หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักชนิดมีฝาปิด สายภายในหมู่บ้าน บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักชนิดมีฝาปิด สายภายในหมู่บ้าน บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปลูกผักสวนครัวรอบรั้งกินเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กทอ.65-07-0232 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กทอ.65-07-0232 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่นิง-คลองชลประทาน บ้านปรือคันตะวันตก หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง