วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงาน อบต.ปรือใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายบ้านปรือคันใต้-แสนสุข หมู่ที่ 14 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายบ้านหนองอาเสร-ตาเอ็ม หมู่ที่ 16 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายบ้านหนองอาเสร-นาจะเรีย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 16 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายรอบศาลากลางหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง