วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินภายในเขตตำบลปรือใหญ่ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านปรือคันตะวันตก หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง (ยางมะตอย) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก รหัส ศก.ถ.108-08 สายปรือใหญ่-นาจะเรีย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก รหัส ศก.ถ.๑๐๘-๐๔ สายหลัก-ศรีตระกูล องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง