วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบคมคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ - บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น สายคลองลำเจียก - สะพานหาร หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำกุ้ง-โตโต้ หมู่ที่ 13 บ้านนาจะเรีย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข สายภายในพื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง