หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สาส์นจากนายก อบต.

สาร....จากใจนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

                    ในสภาวการณ์ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพ บทบาท อำนาจหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากนโยบายการกระจายอำนจ และการถ่ายโอนภารกิจ อันเป็นกิจการสาธารณะ ลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นศูนย์กลางงานให้บริหารและพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลมักจะเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายด้าน โดยเป็นไปในลักษณะควบคู่กับความเจริญของชุมชน และการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งสภาวการณ์ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เป็นงานสำคัญของผู้บริหารทุกคนที่ต้องนำนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เมาะสมที่ดีที่สุดมาแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ กับทุกภาคส่วน ให้ก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

                    การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นไปเพื่อให้ประชาชนมีสังคมที่น่าอยู่ บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนเข้มแข็งพึงตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญของผมและคณะผู้บริหารทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและนำความเจริญมาสู่ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ภายใต้ความพึงพอใจ และประโยชน์สุงสุดที่จะได้รับโดยรวมของประชาชน  ในท้ายที่สุดนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ประชาชนชาวตำบลปรือใหญ่ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

 

นายปอง  ปรือปรัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 324549 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563