หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางดวงจันทร์ นันทสิงห์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
  063-0150289  
 
นายวุฒิพล  สาระชาติ นายเสกสรรค์ ภาคเดียว  นางบุษยา พันธ์แก่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ครู
091-0482913 089-5679821 080-0500335 
 
นางสุนันทา บุญขาว นางอัมพร ก้วคุณ นางศศิปรียา ศรีสิงห์
ครู ครู ครู
083-7437950 098-8262477  065-2572880
 
นางบุษยา ปรือปรัง นางลาวัณย์ ปรือปรัง นางสาวเสมือน  บุตะเคียน
ครู ครู ครู
082-7485984 062-2175638 086-2513449
 
นางพัสรา ปรือปรัก นางสาววรรณี รสหอม นางจันทร์เรือง ศรีสิงห์
ครู ครู ครู
065-1179011 064-7865070 087-9598301 
 
นางสาวสมาย บุตะเคียน นางวัลภา แซ่เลา นางจุฑาทิพย์ ปิ่นเกศ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
084-3034588 089-6186366 061-2869626
 
นางสาววิยุดา ปรือปรัง  นางสาวชุติกาญจน์ เทาศิริ นางสาวสุวรรณี คำพินิจ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
085-3730830   085-0170294   097-3411422
   
นางสาวกันต์กนิษฐ์ โคตมา   นางสาวดวงพร คงสม
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก
088-0752383   088-0716910
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2375409 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563