หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สำนักปลัด

   
   นายประภาส อภัยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  096 040 4178  
 
นางสาวบัณฑิตา ระหาร  นางสาวมาลัย แก้วคุณ นายศัตยา เศียรทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-6295260 089-6295900 093-8756874
 
พันจ่าเอก สุกิจ ปรือปรัก ว่าง นางสาวสุวรรณ วงษ์ขันธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
089-5322903   093-3438590
 
นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์ นายนิกร วงษ์ขันธ์ นายเชาวลิต วงค์ขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง(ผู้มีทักษะ) พนักงานขับรถยนต์
062-1471445 0621570974 0968309299
 
นายจีระศักดิ์ ปรือปรัก นายธีรสิทธิ์ วงษ์ขันธ์ นายบรรลพ ปรือปรัง
พนักงานดับเพลิง นักภารภารโรง ยาม
     
 
นายสิวัน ปรือปรัก นายจิตรอนันต์ ขยายวงศ์ นางสาวสุธาดา  บุญขาว
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) พนักงานจ้างเหมาบริหาร(คนช่วยงานสำนักปลัด)
  081-6697006 093-4629294
 
นายสุพิน  อุตมะ นายณัฐพล  ปรือปรัง นายเกรียงเดช  ปรือปรัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ(คนสวน) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS)
  087-4292463 098-3784866
นายปรีชา  เทาศิริ นายชินภัทร  ชิอิโนะ นายวิเชียร  ปรือปรัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)
092-3452215   098-2283624
 
นายภานุพงษ์  วงษ์ขันธ์ นายปัญญา  เพ็ชล้วน  
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)  
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 461653 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563