หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สำนักปลัด

   
   นายประภาส อภัยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด   
  096 040 4178  
 
นางสาวบัณฑิตา ระหาร  นางสาวมาลัย แก้วคุณ นายศัตยา เศียรทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-6295260 089-6295900 093-8756874
พันจ่าเอก สุกิจ ปรือปรัก นางสาวเบ็ญจวรรณ อนุพันธ์ นางสาวพุทธวรรณ  ปทุมชาติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
089-5322903 062-3379274 094-8429568 
-ว่าง- นางสาวนิรชา  ศรีภิรมย์ นายสายชล  สีบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
นางสาวสุวรรณ วงษ์ขันธ์ นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์ นายนิกร วงษ์ขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง(ผู้มีทักษะ)
093-3438590 062-1471445 0621570974
นายจีระศักดิ์ ปรือปรัก นายเชาวลิต วงค์ขันธ์ นายธีรสิทธิ์ วงษ์ขันธ์
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์ นักภารภารโรง
0850715874 0968309299 062 901 2300
 
นายบรรลพ ปรือปรัง นายสิวัน ปรือปรัก นายจิตรอนันต์ ขยายวงศ์
ยาม คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
066 089 2082 085 281 6479 081-6697006
     
นางสาวสุทธิวรรณ  ปรือปรัง นางสาวสุธาดา  บุญขาว นางสาวนิศารัตน์  ศิริ
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริหาร(คนช่วยงานสำนักปลัด) พนักงานจ้างเหมาบริการ 
(ผู้ช่วยงาน สปสช.และงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ)
  093-4629294 088-7092668
นายสุพิน  อุตมะ นายเกรียงเดช  ปรือปรัก นายปรีชา  เทาศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(คนสวน) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)
  098-3784866 092-3452215
นายณัฐพล  ปรือปรัง นายชินภัทร  ชิอิโนะ นายวิเชียร  ปรือปรัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)
087-4292463 061-0672718 098-2283624
   
นายภานุพงษ์  วงษ์ขันธ์    
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)    
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2375421 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563