หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 สำนักปลัด

   
   นายประภาส อภัยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด   
  096 040 4178  
 
นางสาวบัณฑิตา ระหาร  นางสาวมาลัย แก้วคุณ นายศัตยา เศียรทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-6295260 089-6295900 093-8756874
พันจ่าเอก สุกิจ ปรือปรัก นางสาวเบ็ญจวรรณ อนุพันธ์ นางสาวพุทธวรรณ  ปทุมชาติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
089-5322903 062-3379274 094-8429568 
ว่าง ว่าง นางสาวสุวรรณ วงษ์ขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
    093-3438590
 
นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์ นายนิกร วงษ์ขันธ์ นายเชาวลิต วงค์ขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นักการภารโรง(ผู้มีทักษะ) พนักงานขับรถยนต์
062-1471445 0621570974 0968309299
 
นายจีระศักดิ์ ปรือปรัก นายธีรสิทธิ์ วงษ์ขันธ์ นายบรรลพ ปรือปรัง
พนักงานดับเพลิง นักภารภารโรง ยาม
0850715874 062 901 2300 066 089 2082
 
นายสิวัน ปรือปรัก นายจิตรอนันต์ ขยายวงศ์ นางสาวนิศารัตน์  ศิริ
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) พนักงานจ้างเหมาบริการ 
085 281 6479 081-6697006 (ผู้ช่วยงาน สปสช.และงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ)
    088-7092668
 
นางสาวสุธาดา  บุญขาว นายสุพิน  อุตมะ นายณัฐพล  ปรือปรัง
พนักงานจ้างเหมาบริหาร(คนช่วยงานสำนักปลัด) พนักงานจ้างเหมาบริการ(คนสวน) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS)
093-4629294   087-4292463
นายเกรียงเดช  ปรือปรัก นายปรีชา  เทาศิริ นายชินภัทร  ชิอิโนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS)
098-3784866 092-3452215 061-0672718
นายวิเชียร  ปรือปรัก นายภานุพงษ์  วงษ์ขันธ์ นายปัญญา  เพ็ชล้วน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถ EMS) พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
098-2283624   098-2304392
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2264941 คน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563