โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


เมื่อวันที่ 19 .เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี..นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่