โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prueyai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูและระยะยาว

สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง         

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ 2/2564

            เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term Care; LTC) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ (อาคารหลังเดิม) โดยมีนายเสริมศักดิ์  สุระมิตร ประธานคณะอนุกรรมการเป็นประธานการประชุม  ซึ่งในปี 2564 นี้ คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 238 คน งบประมาณ 1,428,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)